НЭВТРЭХ
Сумдын байцаагч нарт
2019 онд үүсч хөтлөгдсөн баримтыг хэлтсийн архивт нөхөн бүрдүүлэлтээр шилжүүлэхдээ НД-7, 8-г сар тус бүрээр скайнердан, цаасан баримтын хамт 2020 оны 1-р улиралд багтаан хуваарийн дагуу хугацаанд нь ирүүлэхийг анхаарууулж байна.
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-30 11:46:00, Б.Ариунтуяа, Эрдэнэбулган