НЭВТРЭХ
2020.01.07 нд 477 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

27 төрлийн үйлчилгээг 523 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (477 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
477
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:01 04:50:29 143 454 25:13:32 00:03:20 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:03:48 21:13:10 334 23 00:50:07 00:02:10 Утсаар
00:03:16 26:03:39 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 250, Ихтамир - 41, Чулуут - 16, Хангай - 7, Өндөр-Улаан - 17, Эрдэнэмандал - 30, Батцэнгэл - 21, Өлзийт - 22, Өгийнуур - 10, Хашаат - 6, Хотонт - 3, Төвшрүүлэх - 14, Булган - 15, Цахир - 8, Цэцэрлэг - 17 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Баянмөнх.Сү
(Эрдэнэбулган)
01.Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-3, 7
2 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Бусад-1, 7
3 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-24, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-7, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 43
4 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/-1, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 20
5 Эрдэнэпил.Ту
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, Бусад-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-4, 15
6 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-30, 30
7 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, НДД баталгаажуулах /заавал/-32, 05.НДШ тайлан өгөх-2, 45
8 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, 05.НДШ тайлан өгөх-4, Зөвөлгөө /бусад/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-4, 52
9 Түвшинбат.Да
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 15
10 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-22, Бусад-1, 23
11 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-13, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-22, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 38
12 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Бусад-1, 16
13 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, 15
14 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-5, Зөвөлгөө /бусад/-2, 17
15 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр/ банк өөрчлөх/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 33
16 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, 8
17 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-12, Бусад-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, 26
18 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-13, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, Бусад-3, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, 23
19 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 10
20 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 8
21 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, 3
22 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 14
23 Нармандах.Жа
(Булган)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-6, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 15
24 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
Тодорхойлолт авах-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 8
25 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
02.Ажилгүйдэлийн тэтгэмж олгох-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-8, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-5, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 32
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-07 18:01:57, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган