НЭВТРЭХ
2020.01.31 нд 237 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

23 төрлийн үйлчилгээг 273 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (237 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
237
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 215 15:47:14 00:04:24 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:27 17:36:23 237 22 01:49:09 00:04:57 Утсаар
00:04:27 17:36:23 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Эрдэнэбулган - 56, Ихтамир - 7, Чулуут - 9, Хангай - 6, Тариат - 5, Өндөр-Улаан - 6, Эрдэнэмандал - 20, Жаргалант - 23, Хайрхан - 24, Батцэнгэл - 3, Өлзийт - 1, Өгийнуур - 5, Хашаат - 6, Хотонт - 11, Цэнхэр - 5, Төвшрүүлэх - 20, Булган - 2, Цахир - 27, Цэцэрлэг - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Алтанцэцэг.Бо
(Эрдэнэбулган)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
2 Баярчимэг.Тү
(Ихтамир)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
3 Нямбаяр.Эн
(Чулуут)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 9
4 Эрдэнэчимэг.Эр
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-6, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, 10
5 Нямбаяр.Ба
(Эрдэнэбулган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-3, 8
6 Насанбуян.Су
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-6, 05.НДШ тайлан өгөх-2, 8
7 Пүрэв-Очир.Го
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 5
8 Гэнэндарам.Эн
(Эрдэнэбулган)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 5
9 Энхжаргал.Са
(Эрдэнэбулган)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 01.Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, Бусад-1, 8
10 Соёл-Эрдэнэ.Ба
(Хангай)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 8
11 Бямбажаргал.Ба
(Тариат)
Зөвөлгөө /бусад/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
12 Амарсайхан.Тө
(Өндөр-Улаан)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 7
13 Жамъянлхүндэв.Ба
(Жаргалант)
Зөвөлгөө /бусад/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-8, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, 27
14 Дашмягмар.Ня
(Цэцэрлэг)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, 3
15 Золзаяа.На
(Хайрхан)
04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-11, Тодорхойлолт авах-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-9, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /ЭМД/-5, 04.Зөвөлгөө /СД/-2, 38
16 Гэрэлчимэг.Да
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 1
17 Отгонжаргал.Да
(Эрдэнэбулган)
2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-4, Бусад-1, Зөвөлгөө /эмнэлгийн хуудас/-1, 9
18 Цэвэлмаа.Оч
(Батцэнгэл)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Бусад-2, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 5
19 Очир-Эрдэнэ.Ба
(Өлзийт)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
20 Чимэддаваа.На
(Өгийнуур)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-2, 5
21 Бадамгарва.Га
(Хашаат)
04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /бусад/-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-1, 2. Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 8
22 Ананд.Ба
(Хотонт)
08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-3, 05.НДШ тайлан өгөх-1, Тэтгэвэр /зөвшөөрлийн хуудас/-2, Бусад-1, 13
23 Сосорбарам.Цэ
(Цэнхэр)
Бусад-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /бусад/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 5
24 Ариунболор.Пү
(Төвшрүүлэх)
02.Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Бусад-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, 20
25 Нармандах.Жа
(Булган)
05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Бусад-1, 2
26 Тогтохсүрэн.Да
(Цахир)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.Зөвөлгөө /СД/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, АЖНД баталгаажилтын хуудас-1, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, 05.НДШ тайлан өгөх-1, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-4, Зөвөлгөө /ЭМД/-3, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-7, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 28
27 Золжаргал.Тү
(Эрдэнэбулган)
04.Зөвөлгөө /СД/-1, 1
28 заяабаяр.Сэ
(Эрдэнэмандал)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 04.НДД баталгаажуулах /СД/-2, 08.Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, 05.ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, 04.Зөвөлгөө /СД/-4, 04.Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, 25
29 отгонцэцэг.би
(Эрдэнэбулган)
Бусад-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2020-01-31 18:26:52, Т.Золжаргал, Эрдэнэбулган