НЭВТРЭХ
Тэтгэвэр /өндөр нас/

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн өндөр наслахад насан туршид нь, тахир дутуу болход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд ( 0-19 насны хүүхэд) –ийн баталгааг хангах зорилгоор тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр тэтгэвэр олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

  • Ажил олгогч : 8.5%
  • Албан журмын даатгуулагч: 8.5%
  • Сайн дурын даатгуулагч: 11.5%

 

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

  • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 жил 6 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн байх.
  • Тэтгэврийн нас ( 60 нас, 20 жил 6 сар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй бол 60 нас 6 сар) –нд хүрсэн байх ( эмэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл 55 нас,  20 жил 6 сар тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөөгүй бол 55 нас 6 сар ).
  • 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй даатгуулагч өөрөө хүсвэл 50 насанд хүрсэн байх.
  • Нийтдээ 10-аас 20 хүртэл жил шимтгэл төлсөн 60 нас хүрсэн эрэгтэй, 55 нас хүрсэн эмэгтэй өндөр насны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.

 

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 жил, үүнээс хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд дор дурдсан хугацаанд ажиллаж шимтгэл төлсөн бол өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Хүйс

Нас

Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж шимтгэл төлсөн байх хугацаа

Газрын дор

эрэгтэй

50

10 жил

Хортой халуун

эрэгтэй

эмэгтэй

50

45

10 жил

7 жил 6 сар

Хүнд

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

12 жил 6 сар

10 жил

Малчин

эрэгтэй

эмэгтэй

55

50

15 жил

12 жил 6 сар