НЭВТРЭХ
Тэтгэвэр /тахир дутуу/

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн өндөр наслахад насан туршид нь, тахир дутуу болход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд ( 0-19 насны хүүхэд) –ийн баталгааг хангах зорилгоор тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр тэтгэвэр олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

  • Ажил олгогч : 8.5%
  • Албан журмын даатгуулагч: 8.5%
  • Сайн дурын даатгуулагч: 11.5%

 

ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

  • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 –иос доошгүй жил төлсөн байх.
  • Эсхүл тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх.
  • Хөдөлмөрийн чадвараа 50 –иас доошгүй хувиар алдсан байх.
  • Нийтдээ 3 –аас доошгүй жил шимтгэл төлсөн, хөдөлмөрийн чадвараа 50 –иас доошгүй хувиар алдсан даатгуулагч тахир дутуугийн тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.