НЭВТРЭХ
Тэтгэвэр /тэжээгчээ алдсан/

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Тэтгэврийн даатгал нь даатгуулагчийн өндөр наслахад насан туршид нь, тахир дутуу болход хөдөлмөрийн чадвар нь сэргээгдэх хүртэл, нас барахад нь түүний гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд ( 0-19 насны хүүхэд) –ийн баталгааг хангах зорилгоор тэтгэврийн даатгалын сангаас сар бүр тэтгэвэр олгох мөнгөн хөрөнгө юм.

 

ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

Даатгуулагч тэтгэврийн даатгалд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоосоо сар бүр дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө.

  • Ажил олгогч : 8.5%
  • Албан журмын даатгуулагч: 8.5%
  • Сайн дурын даатгуулагч: 11.5%

 

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР АВАХ ЭРХ

  • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 20 –иос доошгүй жил төлсөн байх.
  • Эсхүл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн байх.
  • Нийтдээ 5 –аас доошгүй жил, үүнээс 1 жилд нь тасралтгүй шимтгэл төлсөн даатгуулагчийн гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгох эрхтэй.