4.5 (1256) Үйлчилгээний үнэлгээ
0.0 (0) QR код үнэлгээ
4.7 (35) Хэлтсийн үнэлгээ
НЭВТРЭХ
 Албан ёсны вэб хуудас үзэх

Бүрдүүлэх баримт бичиг

 1. Эмнэлгийн хуудас (албан журмын даатгуулагч эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын байгууллага руу илгээнэ)
 2. Эмнэлгийн хуудсыг харьяалах Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж, тэтгэмж авах хүсэлтээ гаргана /Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд/
 3. Эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (daatguulagch.ndaatgal.mn)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ /Сайн дурын даатгуулагчийн хувьд/
 1. Эмнэлгийн хуудас (хэрэв эмнэлгийн хуудсыг цахимаар бичүүлсэн тохиолдолд Даатгуулагчийн веб (daatguulagch.ndaatgal.mn)-ийн тусламжтайгаар тэтгэмж авах хүсэлтээ илгээнэ)
 1. Тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр
 3. Нас барсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр
 4. Нас барсан тухай гэрчилгээ
 1. Тэтгэмж тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
 2. Ажлаас чөлөөлсөн тухай шийдвэр
 3. Хөдөлмөрийн байгууллагад бүртгүүлсэн тухай тодорхойлолт
 1. Нийгмийн даатгалын дэвтэр (2021 оноос өмнөх)
 2. Хөдөлмөрийн дэвтэр (1995 оноос өмнөх)
 3. Хөдөлмөрийн хөлсний тодорхойлолт (1995 оноос өмнө ажилласан хугацаанд авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгох бол)
 4. Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын акт
 5. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт
 6. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эсхүл лавлагаа